LABEL DALAM HURUF

A B D G H I J L M N O P R S T U

MARKUS 3

MARKUS 3

3:1 Dung i dibongoti muse ma parguruan i. Jadi adong ma disi sada halak naung mate tanganna sambariba.
3:2 Jadi mangonggop ma rohanasida di Ibana, manang na olo Ibana pamalumhonsa di ari Sabbat, asa anggiat taraluhon nasida Ibana.
3:3 Alai didok ma mandok halak partangan na mate i: Hehe ma ho tu tongatonga on!
3:4 Laos didok ma tu nasida: Dia do na patut ulaon di ari Sabbat, mambahen na denggan manang mambahen na jahat, pangoluhon hosa manang mambunusa? Alai mangkohom do anggo nasida.
3:5 Jadi rimas ma rohana manganolnol nasida huhut marsak ala ni tangkang ni rohanasida. Jala didok ma tu jolma i: Patoltol ma tanganmi! Jadi dipatoltol ma tutu, gabe sumuang hisar ma tanganna i.

3:6 Alai laho tu balian angka Parise i, pintor martuptup ma nasida rap dohot angka na mangihuthon si Herodes dompak Ibana, manang beha bahenonnasida mamusa Ibana.
3:7 Dung i sumurut ma Jesus rap dohot angka siseanna tungkan tao i, jadi mansai torop halak sian luat Galilea dohot Judea mangihuthon Ibana.
3:8 Songon i sian Jerusalem, nang sian luat Idumea dohot sian ipar ni Jordan ro di angka na humaliang Tirus dohot Sidon; mansai torop angka naung umbege godang ni na binahenna i, ro mandapothon Ibana.
3:9 Jadi didokkon ma angka siseanna, asa diparade parau sada di Ibana ala ni natorop i, asa unang disosak nasida Ibana.
3:10 Ai mansai torop do nasida dipamalum, gabe ro sude na porsuk parniahapanna tahop manjama Ibana.
3:11 Jadi marsomba be do tu Ibana angka tondi na hodar, disi diida nasida Ibana, huhut manjoujou: Anak ni Debata do Ho!
3:12 Alai gogo do nasida dipopai, asa unang dipapatar Ibana.
3:13 Dung i nangkok ma Ibana tu sada dolok, jadi dijou ma tu jolona angka silomo ni rohana, gabe ro be ma nasida.
3:14 Jadi dipillit ma nasida sampuludua, na naeng gabe donganna, jala na naeng suruonna marjamita,
3:15 huhut marhuaso pabalihon angka sibolis.
3:16 Asa dipilliti ma na sampuludua i: Ia si Simon digoari do huhut si Petrus.
3:17 Dungkon ni i si Jakobus, anak ni si Sebedeus i, dohot si Johannes, dongan saama ni si Jakobus i; laos digoar do nasida Boanerges, na mandok: Anak ni ronggur.
3:18 Tole muse si Andreas, Pilippus, Bartolomeus, Mateus, Tomas, Jakobus, anak ni si Alpeus, si Tadeus, si Simon, na sian huta Kana,
3:19 dohot si Judas Iskariot, parjehe i.
3:20 Dung i muli ma Ibana, gabe rongom muse ro natorop i, pola sundat nasida mangan.
3:21 Jadi umbege i angka sisolhotna, ro ma nasida mangalap Ibana, ai ninna nasida do: Na rintik do Ibana.
3:22 Ia angka sibotosurat, naung tuat sian huta Jerusalem, didok do: Na sibolison do Ibana, jala induk ni angka sibolis i do dipangasahon, laho pabalihon angka sibolis.
3:23 Jadi dijou ma nasida tu jolona, marumpama ma Ibana mandok tu nasida: Tagamon ma pabalion ni sibolis i donganna sibolis?
3:24 Ai molo marsalisi sada harajaon sama dirina, ndang na hot harajaon i.
3:25 Jala molo marsalisi dongan sabagas sama nasida, ndang na hot na sabagas i.
3:26 Asa molo hehe sibolis i mangalo dirina jala marsalisi sama ibana, ndang tarbahen hot be ibana, na laho suda nama.
3:27 Ndang habongotan halak jabu ni ulubalang, laho mangarampas ugasanna, anggo so jumolo diihoti ulubalang i; dung pe i, asa tarbuatsa ugasanna.
3:28 Situtu do hatangkon: Tarsesa pe nasa dosa ni angka jolma ro di nasa ragam ni panginsahionnasida na dompak Debata;
3:29 anggo na mangaleai Tondi Parbadia i, ndang dapotsa hasesaan ni i nang di tingki sogot; parutang dosa sisalelenglelengna nama ibana.
3:30 Ala didok nasida: Partondi na hodar do Ibana.
3:31 Dung i ro ma inana dohot angka anggina, jadi di ruar nama nasida jongjong, gabe disuru ma na manjou Ibana.
3:32 Na hundul do natorop i humaliang Ibana, gabe didok ma: Di alaman an do inangmu dohot angka anggim ro di angka ibotom; diusoi do Ho!
3:33 Alai ninna ma mangalusi nasida: Ise do goaron dainang, jala ise do dohonon angka anggingku?
3:34 Jala dibereng ma angka na hundul humaliang Ibana, ninna ma: Angka on do dainang dohot angka anggingku!
3:35 Ai na mangulahon lomo ni roha ni Debata, i do anggingku, i do ibotongku, i do dainang!

ALKITAB BAHASA BATAK
Lirik Lagu Suplemen Buku Ende
Lirik Lagu Buku Ende

No comments:

Post a comment

Bila anda diberkati dengan artikel di atas dan Suka artikel ini? Klik Like, Tweet atau Share dengan teman Facebook anda:

Dapatkan Lirik Buku Ende dengan memasukkan alamat email, GRATIS:

Delivered by FeedBurner

COMMENT DI FACEBOOK